Апликативна Дејност

Апликативната дејност на Земјоделскиот институт се состои од следниве активности: