Библиотека

Библиотеката функционира како посебна единица, во рамките на Земјоделскиот институт. Постои од формирањето на институтот и бележи постојан подем во своето работење. Работи според важечките меѓународни библиотечни стандарди, а е складиште на знаење, нудејќи ресурси и информации од суштинско значење за истражувањето, академските студии и практичната примена во различни земјоделски дисциплини.

Во библиотката е сместена разновидна колекција на книги, списанија, истражувачки трудови и останати библиотечни единици поврзани со земјоделството и нему сродните науки. Овие ресурси се сериозна подршка на наставнонаучниот кадар и студентите во нивните академски определби, помагајќи им да бидат во тек со најновите достигнувања, методологии и практики во земјоделството.

Покрај тоа, библиотеката често игра клучна улога во олеснувањето на пристапот до базите на податоци и онлајн списанија, овозможувајќи им на членовите на институтот да спроведат длабински истражувања, да ги анализираат податоците и да го подобрат нивното разбирање за земјоделските концепти и иновации.

Служи како центар за ширење на информации, поттикнувајќи средина погодна за учење, иновации и унапредување на знаењето во рамките на Земјоделскиот Институт – Скопје.

М-р

Елизабета Гиразова

Советник за библиотечно работење