За институтот

Мисија

Нашата мисија е да обезбедиме развој на знаењата, истражувањата и образованието во полето на земјоделските науки, како и поддршка за унапредување на земјоделскиот сектор. Затоа научноистражувачката дејност ја фокусираме на развој на одржливи технологии и иновативни решенија во растителното производство, искористувањето на природните ресурси и заштита на животната средина. Актуелните научни сознанија ги интегрираме во висококвалитетни образовни програми и обуки. Преку отворена соработка со сите чинители, активно работиме на изнаоѓање решенија за предизвиците со кои се соочува земјоделскиот сектор.

Визија

Стратешката визија на Земјоделскиот институт – Скопје е да биде препознатлива и респектабилна инститиуција во полето на земјоделските науки, делувајќи преку истражување, образование и достапност. Наша цел е да поттикнеме иновации и напредок во областа на земјоделството, истовремено промовирајќи одржливи практики и справување со предизвиците со кои се соочува секторот.

Нашата стратешка визија ги вклучува следните клучни елементи:

Истражувачка извонредност

Ние се стремиме да спроведеме најсовремени истражувања кои се однесуваат на критичните прашања во земјоделството, како што се климатските промени, безбедноста на храната и управувањето со ресурсите. Преку поттикнување на интердисциплинарна соработка и искористување на новите технологии, имаме за цел да развиеме иновативни решенија од корист на земјоделците, потрошувачите и животната средина.

Образование / обуки

Ние сме посветени на обезбедување висококвалитетни студиски програми и обуки кои ќе ја подготват следната генерација агрономи со знаења и вештини што им се потребни за успешно и одржливо земјоделско производство. Преку практични искуства за учење, менторство и пристап до најсовремени обучувачки капацитети, имаме за цел да создаваме разновидна и талентирана работна сила која може да го подигне земјоделското производство на повиско ниво.

Одржливи
практики

Промовираме одржливи земјоделски практики кои ја оптимизираат продуктивноста, минимизирајќи го негативното влијание врз животната средина. Со спроведување на истражувања за одржливо земјоделско производство, прецизното земјоделство и агроекологијата, имаме за цел да развиеме и шириме најдобри практики кои го подобруваат здравјето на почвата, ги зачувуваат водните ресурси и ги намалуваат емисиите на стакленички гасови.

Достапност и соработка

Ние веруваме во моќта на соработката и партнерствата кои поттикнуваат позитивни промени во земјоделството. Наша цел е заеднички да се ангажираме со земјоделците, индустриските чинители, креаторите на политики и пошироката заедница за да поттикнеме размена на знаења, да го олесниме трансферот на технологии и да промовираме донесување одлуки базирани на докази. Преку демонстративни програми на производство, работилници и конференции, имаме за цел да го премостиме јазот помеѓу истражувањето и практиката.

Регионално влијание

Ние се стремиме да имаме регионално влијание преку споделување на нашето знаење и експертиза со земјоделските заедници ширум светот. Преку меѓународни соработки, иницијативи за градење капацитети и програми за трансфер на знаење, имаме за цел да придонесеме за глобалната безбедност на храната, намалувањето на сиромаштијата и одржливиот развој. Следејќи ја оваа стратешка визија, УКИМ Земјоделски институт - Скопје има за цел да биде во првите редови на земјоделските иновации, поттикнувајќи позитивни промени и трајно влијаејќи врз индустријата и општеството како целина.