Стручно административна служба

Стручните и административните работи ги врши стручната и административна служба на Институтот како дел од интегрираната стручна и административна служба на Универзитетот.

Со службата на Институтот раководи секретар, кој за својата работа е одговорен пред директорот и пред генералниот секретар на Универзитетот.

Работата на стручната и административната служба се одвива во рамките на административното и финансовото одделение. Како посебна организациона единица во рамките на стручната и административна служба на Институтот се наоѓа Библиотеката.

Панче Ангелов

Секретар

Гордана Крстеска

Раководител на одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење

Ивона Милановиќ

Помлад референт – архивар

Билјана Христова

Благајник

Дејан Николовски

Хаусмајстор