Енологија

Во рамките на својата образобна дејност Земјоделскиот институт организира магистерски студии по енологија. Оваа програма ги покрива различните аспекти на производството на вино, од одгледување и берба на грозјето па до ферментациј, стареење, маркетинг и дистрибуција на финалниот производ.

Студентите од оваа студиска програма истражуваат на теми како што се:

Оваа студиска програма вклучува и практични искуства овозможувајќи им на студентите практична изложеност на целиот процес на производство на вино, од грозје до шише