Студии од Втор Циклус

Години и семестри на траење на студиските програми

– Растителна биотехнологија – Енологија
1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Расадничко производство
1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Семепроизводство на поледелски и градинарски култури
1 година (два семестри)
2 години (четири семестри)

– Растително производство – Интегрално производство
1 година (два семестри)

– Растително производство – Органско производство
1 година (два семестри)

На едногодишните програми, студентите се стекнуваат со 60 ЕКТС.
На двогодишните програми, студентите се стекнуваат со 120 ЕКТС.