Информации и соопштенија

Листа на потребни документи за упис

  •  Пријавен лист за упис
  • Образец за запишување семестар
  • Две слики
  • Две уплатници – 50 денари
  • Уплатница – 500 евра во денарска противвредност

 

На уплатницата за школарина треба да стои:

Назив и седиште на примач: УКИМ Земјоделски Институт – Скопје
Банка на примач: НБРМ
Трансакциска с-ка: 100000000063095
С-ка на буџетски корисник: 160010859178816
Приходна шифра: 723 012
Програма: 41

Лице за контакт – Студентски прашања:
М-р Деспина Поповска Стојанов
d.popovska@zeminst.edu.mk