Дејност

Институтот е научноистражувачка и високо­образовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши  научноистражувачка, високообразовна дејност од втор и трет циклус на студии и применувачка односно апликативна високостручна дејност во научното поле на земјоделските и ветеринарни науки, како и во сите други научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.