За апликативната дејност

Апликативната дејнос на Земјоделскиот институт-Скопје вклучува широк спектар на активности насочени кон подршка на земјоделскиот сектор, унапредување на земјоделските практики, подобрување на технологиите за производство и одржливост на земјоделието.

Преку оваа дејност институтот придонесува за развој на политики со обезбедување на
препораки, засновани на истражување, до владиниот сектор. Активно е вклучен во програмите за поддршка и едукација на земјоделците, засегнатите страни и целокупната јавност. Особено за примена на новите земјоделски практики.

Овие активности колективно придонесуваат за унапредување на земјоделските науки,
подобрување на продуктивноста, одржливоста и отпорноста наспроти предизвиците како што се климатските промени и глобалната безбедност на храната

Поважни активности кои се вклучени во апликативната дејност на институтот:

Во периодот на своето постоење Земјоделскиот институт-Скопје има реализирано голем
број на проекти кои претставуваат предизвик на национално, регионално и меѓународно ниво.

Плодната соработка со компании, здруженија и индивидуални производители на национално и меѓународно ниво само го потврдува реномето на Земјоделскиот институт како доверлив, проверен и баран партнер.