Органско и биодинамично производство

Изучувањето на органските и биодинамичките методи на растителното производство вклучува разбирање на одржливи земјоделски практики кои ги минимизираат синтетичките инпути, даваат приоритет на здравјето на почвата и промовираат биолошка разновидност.

Во рамките на оваа студиска програма, Земјоделскиот институт нуди специјализирана програма која се фокусира на органско и биодинамично земјоделство.

Овие студии вклучуваат:

Истражувањата на ова поле често вклучува развој на иновативни техники за подобрување на практиките на органско земјоделство, истражување на влијанијата на овие методи врз приносите и квалитетот на културите, анализа на придобивките од животната средина и истражување на начини за интегрирање на
традиционалните вредности со современите научни сознанија за одржливо земјоделство.

Оваа програма нуди и практични искуства преку практиканти или можности за работа на органски или биодинамични фарми за да се стекне практично знаење за имплементација на овие методи.